عضویت 3000 نفر در شرکت‌های تعاونی تولید روستاهای ایلام