بايد نگاهي ویژه به وضعيت شهرستان‌هاي تازه تاسیس صورت گیرد‌