مکمل اصلاح قانون انتخابات، ایجاد احزاب فعال است/ کثرت ثبت نام در انتخابات هزینه هایی را برای کشور به دنبال دارد