شیعیان و اهل تسنن عراق «نماز جماعت وحدت» در بغداد اقامه کردند