تا کنون 795 نقطه در سوریه به پروسه آشتی پیوسته‌اند