مسئولان، احترام و تکریم مردم را سرلوحه کار قرار دهند