روزنامه الثوره سوریه: لبخندهای لوزان آتش جنگ را خاموش نکرد