شخصیت های فلسطینی برداشتن گام های عملی برای اجرای مصوبه یونسکو را خواستار شدند