حزب اعتدال استان مرکزی مردم را به استقبال از رئیس جمهوری دعوت کرد