فرهنگ ایثار و مقاومت بر مذاکرات سیاسی کشور حاکم شود