افراد دو تابعیتی بهترین گزینه‌ برای پیاده کردن پروژه نفوذ