تعداد درخواست های پروانه از کمیسیون ماده 10 احزاب بسیار زیاد است/ تلنبار شدن درخواست‌ها زیر سایه تعطیلی کمیسیون باعث