آزادسازی شهرک معردس در استان حماه سرخط روزنامه های سوریه/ دوشنبه 26 تیر