وحدت ساز و کار خاص خودش را دارد/ معرفی نامزد قبل از تعیین شاخص‌ها با خرد جمعی در تناقض است