استقبال آمریکا از آغاز عملیات موصل در میان نگرانی مسکو و سازمان ملل