پنتاگون: آماده حمایت از عراق در «نبرد سختِ پیشِ رو» هستیم