نامه سرگشاده جمهوری‌خواهان، «خنجری از پشت» به ترامپ!