مُهر پایان بر ورود پول‌های کثیف به انتخابات زده می‌شود؟