مراکز یادگیری محلی نقش مهمی در خودکفایی خانواده ها دارد