در جلسات دولت تیر خلاص به تصمیمات کارشناسی می‌زنند