در تیراندازی در آمریکا قهرمان دوی سرعت این کشور به قتل رسید