ابهام در واگذاری یک پروژه هزار میلیاردی به بخش‌خصوصی