سازمانهای مردم نهاد فلسطینی نسبت به وخامت اوضاع در غزه هشدار دادند