شیوع سوختگی در پاییز و زمستان/ سوختگی سالانه ۳۰۰۰ تن در ایران