واکنش پاکستان به اظهارات 'مودی': هند صفات خود را به دیگران نسبت ندهد