بازگرداندن نفتکش‌های گمشده یا اثبات در تحریم نبودن؛اولویت کدام است؟