پست اینستاگرامی رضا قوچان نژاد، بعد از گلزنی در دربی+اینستاپست