تسهیلات۱۶هزارمیلیاردی دردی دوانکرد/راهکار خروج از بن بست