وزیر دفاع آمریکا: آماده حمایت از عراق در عملیات موصل هستیم