نیروهای نظامی و انتظامی نباید به نفع یا علیه گروهی وارد انتخابات شوند