اشتون کارتر: آمریکا آماده حمایت از عراق در عملیات موصل است