صفی الدین: آمریکا درصدد تحمیل سیاست هایش در منطقه است