رئیس جمهور چین افزایش اعتماد را میان کشورهای عضو گروه بریکس خواستار شد