صرفه جویی 13 هزار میلیاردی دولت در دخل و خرج 5 ماهه