افزایش مناطق ملحق به روند آشتی/تحکیم مواضع ارتش در«۱۰۷۰دستگاه»حلب