خانواده های عناصر و سرکردگان داعش از موصل به الرقه گریختند