هشدار سازمان های محلی فلسطینی درباره وخیم تر شدن اوضاع انسانی در نوار غزه