قادر به آزادسازی اراضی خود از داعش و همچنین نیروهای ترکیه هستیم