بوریس جانسون: قصد نداریم از فشار بر اسد و حامیانش دست برداریم