آغاز طرح پایش سلامت دانشجویان پزشکی تا یک ماه آینده