ابتذال می‌تواند در جایزه‌ای همین‌جایی باشد یا در نوبل