هر نیروی نظامی که از خارج به عراق وارد شود، دشمن محسوب می‌شود