هر نیروی نظامی که از خارج از عراق وارد خاک ما شود نیروی دشمن محسوب می‌شود