با این جمله معروف رهبری خستگی در سوریه از تن ما می رفت