درخواست العبادی از کشورهای همسایه و برادر/ داعش را شگفت زده خواهیم کرد