احتمال آواره شدن یک میلیون نفر در پی عملیات آزادسازی موصل