واکنش مدیرعامل قبلی شرکت ملی نفتکش به تحریم‌های جدید و سنگین