فرانسه: برای گفت و گو با ایران درباره سوریه آماده ایم