رئیس اتحادیه پوشاک: ازفعالیت واحدهای صنفی بدون مجوز جلوگیری می شود