ولدالشیخ: به محض موافقت طرفین درگیر با آتش بس، جزئیات را اعلام خواهیم کرد